woensdag 4 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. deel 1

MUREN, POORTEN, TORENS.
Deel 1
Hoe bouwden de Feniciërs hun verdedigingssystemen?
Een eerste algemene indruk is te krijgen door reliefs te bekijken.
Balawat relief: De Assyrische koning Salmanasar III int tussen 858-824 v.C een tribuut van waarschijnlijk de Tyriërs.
De torens worden verbonden met elkaar door een muur, die vrijwel even hoog is als de torens.
Ook bij Sidon zien we de vele torens opduiken op een munt van na 400 v.C. Alleen komen de torens nu wat meer geprononceerd naar voren, doordat de muur veel lager is dan de bovenkant van de torens. Op de voorgrond van deze afbeelding op een halve zilveren sikkel zien we een oorlogsgalei met schilden met op de achtergrond de stad Sidon.
Op een detail uit een relief uit Ninivé t.t.v.Sennacherib (705-681 v.C) zien we waarschijnlijk de vlucht van Luli met zijn gezin uit Tyrus. De gebouwen van Tyrus zijn beduidend hoger dan de muur en de torens Wat wil je ook met de overgeleverde huizen met 6 verdiepingen. Staan er schilden op de muur?
Relief Ninivé. Sennacherib (705-681 v.C).
Op een ander relief uit Ninivé zien we de Assyrische plundering van een Fenicische stad. De aaneenschakeling van torens lijkt zelfs dichter dan bij wat we in Tyrus en Sidon gezien hebben. Op de torens staan ronde kantelen of is het een of andere vorm van begroeiing?
Een tekening op een muur in een graf bij Kerkouane (Cap Bon, Tunesië) lijkt wel erg veel op de stadsgezichten Sidon en Tyrus van de reliefs to dusver. De stadsmuur is zelfs meer toren dan muur. Op de muur en op alle huizen staan koepeltjes?
Graf VIII Dj.Mlezza.


WALLS, GATES, TOWERS.
Part 1
How did the Phoenicians built their defensive systems?
A first general impression is to get by viewing the old reliefs.
Balawat relief: The Assyrian king Salmanasar III collects between 858-824 BC, probably a tribute of the Tyrians.
The towers are connected to each other by a wall, which is almost as high as the towers.
Also in Sidon we see emerge the many towers on a coin after 400 BC. Only the towers are coming now a little more pronounced forward, because the wall is much lower than the top of the towers. In the foreground of this image on a silver half-shekel we see a warship with shields and on  the background the city of Sidon.
A detail of a relief from Nineveh at the time of Sennacherib (705-681 BC), we are likely to see the flight of Luli with his family from Tyre. The buildings of Tyre are significantly higher than the wall and towers What can you expect with the houses with 6 floors. There are shields on the wall?
Relief Nineveh. Sennacherib (705-681 BC).
On another relief from Nineveh we see the Assyrian looting of a Phoenician city. The chain of towers seems even closer than what we have seen in Tyre and Sidon. The towers have round tilts or is it some kind of vegetation?
A drawing on a wall in a tomb at Kerkouane (Cap Bon, Tunisia) seems very similar to the cityscapes of Sidon and Tyre on the reliefs and coin so far. The city wall is even more tower than wall. On the wall and on all the houses are domes?
Tomb VIII Dj.Mlezza.