woensdag 4 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. Deel 5Muren, poorten en torens. Deel 5.

Op weg naar de kazematten en perfecte vierkante blokken steen.
===============================
We hebben nu al diverse soorten bouwwijzen gehad. Gewoon een hoop stenen zo hoog mogelijk, of juist schuin om instorting te vermijden. Verder het bouwen in verschillende lagen met verschillende soorten steen, of zoveel mogelijk torens achter elkaar, of de z.g. raamwerk-techniek. Het is allemaal niet strict chronologisch te plaatsen. Het lijkt wel of de emigranten uit Fenicië overzee in Sardinië, Afrika of Spanje gewoon hun eigen bouwwijzen meenamen uit de streek, waar ze vandaan kwamen. De Tyriërs bouwden bijvoorbeeld anders dan de Feniciërs, die kwamen uit Galilea, of die kwamen uit de streek bij Arwad. Pas na verloop van tijd komt er meer eenduidigheid en zien we bijvoorbeeld de z.g.raamwerk-techniek overal opduiken. Heel soms zien we verschillende technieken op dezelfde plek naast elkaar opduiken, zoals bijvoorbeeld in Motya. In de eerste fase is volstaan met een toren (bij de struik). Daarna komt er een muur met vrijwel onbewerkte stenen en tenslotte een nieuwe muur met perfect bewerkte rechthoekige stenen.
BK 420. Motya. Reconstructies.

Het gebruik van kazematten is al zeer oud. We zien er al een aanzet toe bij Byblos met kleine steentjes. Echt grote kazematten met grotere stenen komen voor bij Tel Arqa. Overzee zien we kazematten met vierkante blokken te Motya en Carteia. Ook hier zien we dus binnen de kazemat een evolutie van het gebruik van kleine stenen naar grote blokken.

Walls, gates and towers. Part 5.

On the way to the casemates and perfect square blocks.
=================================
We already had various types construction methods. Just a heap of stones as high as possible, or even skew to avoid collapse. Furthermore, the construction in several layers with different kinds of stone, or as many towers as possible after the other, or the so-called frame-technique. It's all not strictly chronological to be placed. It seems that the emigrants from Phoenicia overseas in Sardinia, Africa or Spain just took their own construction methods of the region, where they came from. For example, the Tyrians built differently than the Phoenicians, who came from Galilee, or who came from the region at Arwad. Only after some time there will be more clarity and for example, we see popping up everywhere the pier-and-rubble technique. Very occasionally we see different techniques in the same place stand side by side, as in Motya. In the first stage is sufficient for a tower (close to the bush on the photo). Then there is a wall with virtually exposed stone and finally a new wall with perfectly crafted rectangular stones.
BK 420. Mothia. Reconstructions.

The use of bunkers is very old. We see there is already a step increase at Byblos with small pebbles. Really big casemates with larger stones occur in Tel Arqa. Overseas, we see casemates with square blocks to Motya and Carteia. Again we see inside the bunker an evolution of the use of small stones into large blocks.