maandag 8 juni 2015

Tanit in het oosten

Tanit in het oosten.
==============
- inscriptie van Sarepta op een ivoren plaatje uit c.550 v.C: “Dit beeld heeft Sjillem, zoon van Mip‘al, zoon van ‘Azzij, gemaakt voor de Tanit van Astarte.” Zie: J.B.Pritchard, Recovering Sarepta (Princeton, 1978). Pritchard gives the inscription a date from the 7th century BC, but G.Garbini correct it to the 6th century BC (Riflessioni sul segno di Tanit, 1980).
-Personal names.
On an ostracon of a temple in Sidon: “’Adom-pilleso, son of Ger-Tanit” (5th century BC). See: A.Vanel. Six ostraca phéniciens trouvées au temple d’Echmoun près de Saida, Bull.de Musée de Beyrouth 20, 1967).
On an ostracon of Kition also with the name Ger-Tanit (6th century BC).
-We see the so-called sign of Tanit in the following places:
Sjavê Zion: 250 little statues (end 5th century BC). See: E.Linder, A cargo of Phoenician and Punic figurines, Archaeology 26, 1973.
Tyrus: the same kind of little statues with the sign of Tanit in the harbour of Tyrus.
Akko: scherf van een vat met de zegel met het teken van Tanit te Akko: M.Dohan, A Sign of Tanit from Tel ‘Akko (Isr.Expl. Journ. 24, 1974), 2nd-3rd century BC.
Op loden gewichten komt het teken van Tanit voor te Umm el Amed, Arwad, Beirut, Asjdod-Jam, Byblos (munt Enylos), Asjkalon op munt met tevens de frase “aangezicht van Baal”.
- Plaatsnamen in de Libanon:
‘aqtanit = ‘ain-Tanit? = bron van Tanit
(Kfar)Tanit = Kepar Tanit = dorp van Tanit
See : S.Ronzevall, Traces du culte de Tanit en Phénicie (1912) and S.Wild, Labanesische Ortsnamen, Beirut 1973.Tanit in the east.
============
- Inscription of Sarepta on an ivory image from c.550 BC: "This image has Sjillem son of Mip'al, son of 'Azzij made for the Tanit of Astarte." See: J.B.Pritchard, Recovering Sarepta (Princeton, 1978 ). Pritchard gives the inscription a date from the 7th century BC, but G.Garbini makes a correction to the 6th century BC (Riflessioni sul segno di Tanit, 1980).
-Personal Names.
On an ostracon of a temple in Sidon, "Adom-pilleso, son of Ger-Tanit" (5th century BC). See: A.Vanel. Six ostraca Phéniciens trouvées au temple d'Echmoun près de Saida, Bull.de Musée de Beyrouth 20, 1967.
On an ostracon or Kition also with the name Ger-Tanit (6th century BC).
-We find the so-called sign of Tanit in the following places:
Sjavê Zion: 250 little statues (end 5th century BC). See: E.Linder, A cargo or Phoenician and Punic figurines, Archaeology 26, 1973.
Tyre, the same kind of little statues with the sign of Tanit in the harbor of Tyre.
Akko: shard of a barrel with the seal with the sign of Tanit in Akko: (Isr.Expl. Journ. 24, 1974): M.Dohan, A Sign of Tanit from Tel 'Akko, 2nd-3rd century BC.
On lead weights is the sign of Tanit present for Umm el Amed, Arwad, Beirut, Ashdod-Jam, Byblos (coin Enylos) and Asjkalon on currency also with the phrase "face of Baal."
- Places in Lebanon:
‘Aqtanit = 'ain-Tanit? = Source of Tanit
(Kfar) Tanit  = Kepar Tanit = village of Tanit

See: S.Ronzevalle, Traces du culte de Tanit en Phénicie (1912) and S.Wild, Libanesische Ortsnamen, Beirut in 1973.

ncfps

Tanit: hulppriesteres

Tanit: Een oosterse huilpriesters?
=======================
Een hiëroglyphisch-luwische inscriptie uit Til Barsip (hoofdstad van het stadsstaatje Bit-‘Adini) citeert een gebed van de plaatselijke vorst tot de Stormgod van de hemel. Het houdt een belofte in, dat hij de dochter van de vijand als “taniti” aan de Stormgod zal schenken bij een overwinning in de te verwachten strijd. Zie: J.D.Hawkins (The Luwian Word for Daughter, Zeitschrift für die vergleichende Sprachforshung 92, 1978). E.Lipinski stelt in het tijdschrift Phoenix 28,2 – 1982 voor om de “taniti” van de Stormgod in verband te brengen met Tanit-pene-Baal (Tanit, aangezicht van Baal). “Taniti” zou een Fenicische leenwoord zijn en af te leiden van het werkwaard “tanne” = klaagliederen uitvoeren. Betekent Tanit dan in feite cultuszangeres of huilpriesteres voor het aanschijn van Baal? En evolueerde Tanit van cultische functie op den duur naar een heuse godinnenaam?
Over de daadwerkelijke verspreiding van de godin Tanit in het oosten gaat een volgende bijdrage.


Tanit: An oriental crying priestess ?
=========================
A hiëroglyphic-Luwian inscription Til Barsip (capital of the city-state Bit'Adini) quotes a prayer from the local ruler to the Storm God of heaven. It holds a promise that he will give the daughter of the enemy as "taniti" to the Storm God if he will bestow a victory in the expected battle. See: J.D.Hawkins (The Luwian Word for Daughter, Zeitschrift für die Vergleichende Sprachforschung 92, 1978). E.Lipinski proposes in the journal Phoenix 28.2 - 1982 to relate the "taniti" of the Storm God with Tanit-pene-Baal (Tanit, face of Baal). "Taniti" would be a Phoenician loanword and that can be distracted from the work worth "tanne" = perform lamentations. Does Tanit than actually mean a cult singer or cry priestess at the presence of Baal? And evolved Tanit of cultic function eventually to a real godessesname?
On the effective dissemination of the goddess Tanit in the east is another following contribution.

ncfps


Libysche Tanit

Een Libysche Tanit?
==============
F.O.Hvidberg-Hansen (La déesse TNT: une étude sur la religion canaanéo-punique, Copenhague, 1979) kwam met dit idee. Zij stelde voor om Tanit met Anat te vereenzelvigen. Asjera en Astarte vallen af. In Ugarit was Asjera nog de vrouwelijke pendant van El, maar in de Fenicisch-Punische inscripties komt haar naam niet meer voor. In de Bijbel betekent Asjera alleen nog maar = heilige plaats. Astarte wordt diverse malen samen met Tanit vermeld. Het moeten dus twee verschillende godinnen zijn. Blijft over Anat, die het Libysch-Berberse prefix ta- van het vrouwelijke heeft gekregen => ta-anat = tanit. Helaas komt Anat nooit als remplacent van Tanit voor op steles in het westen. We zijn er enige namen van personen in combinatie met Anat, zoals ‘dienaar van Anat’ en ‘Anat is genadig’.
De suggestie van Anat = Tanit kan uiteindelijk gewoon niet, omdat de naam Tanit al in het oosten opduikt, nog voor Tanit in het westen zo beroemd zou worden. Over de oosterse wortels van Tanit gaat een volgende bijdrage.


A Libyan Tanit?
==============
F.O.Hvidberg-Hansen (La déesse TNT: une étude sur la religion canaanéo-punique, Copenhague, 1979) came up with this idea. She suggested to identify Tanit with Anat. Asherah and Astarte fall off. In Ugarit was Asherah still the female counterpart of El, but in the Phoenician-Punic inscriptions is her name not available. In the Bible, Asherah means only = holy place. Astarte is several times mentioned together with Tanit. It should be two different goddesses. Remains Anat, who received the Libyan-Berber prefix of the female => ta-anat = tanit. Unfortunately Anat never occurs as remplacent for Tanit on stelae in the west. We have some names of individuals combined with Anat, such as "servant of Anat' and 'Anat is merciful."
The suggestion of Anat = Tanit may eventually not just because the name Tanit is already emerging in the east, before Tanit in the West would become so famous. On the oriental roots of Tanit I will write another contribution.


ncfps

dinsdag 2 juni 2015

Tanit in Ugarit?

Tanit teken in Ugarit?
===============
Ik kan me zwaar vergissen, maar in Ugarit kom ik toch iets vreemds tegen. Normaal gesproken zien we pas de zogenaamde Tanit tekens verschijnen in de 6e eeuw v.C. Op een bronzen beeldje uit Ugarit uit de 14e/13e eeuw v.C kom ik wellicht een rudimentair Tanit teken tegen. Alleen de dwarsbalk ontbreekt.
Zie: Land des Baal, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1982, p.133.
In de toelichting op de catalogus is te lezen:“Diese Kleinplastik gehört zu einer Gruppe in Syrien-Palestina hergestellter ägyptisierender Bronzefiguren. Nach allgemeiner Auffassung handelt es sich hier um eine männliche asiatische Gottheit, die aber nicht sicher zu identifizieren ist.....
Die Figur trägt eine ägyptische Schilfbündelkrone met zwei flankierenden straussenfädern. Dieser Kopfputz wird in Niland sehr oft vom Totengott Osiris getragen; in ägyptischen Darstellungen sind aber auch die Syrischen Gottheiten Anat und Reschef damit geschmückt. Der breite Halskragen ist ein typisch ägyptischen Schmuckstück. Verglichen mit ägyptischen Originaldarstellungen wirkt die Musterung hier vereinfacht and abstrahiert. Über den langen mit Musterbändern dekorierten syrischen Rock ist ein kurzer gefaltelter Schurz mit quergestreiftem Mittelstück gelegt. Der Schurz ist zweifellos von der Pharaonentracht des Neuen Reiches übernommen. Das Mittelstück entspricht dem Uräengehänge, das der ägyptische König an gleicher Stelle über dem Schurz trug.”

Tanit sign in Ugarit?
===============
I may be totally wrong, but I found in Ugarit something strange. Normally we only see the so-called Tanit signs appear in the 6th/5th century BC. On a bronze statuette of Ugarit in the 14th / 13th century BC, perhaps I encounter a rudimentary sign of Tanit. Only the cross-bar seems to be missing. See: Land of Baal, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1982, p.133.
The remarks in the catalogue read:
"This small sculpture belongs to a group in Syria-Palestine made as Egyptian style bronze figures. The general view is here a male Asian deity that is not sure to identify .....
The figure wears an Egyptian reed bundles crown met two flanking ostrich-feathers. This headdress is often worn in the land of the Nile by the god of Death Osiris; in Egyptian representations as well as the Syrian deities Anat and Reshef are adorned with it. The wide collar is a typical Egyptian jewel. Compared with the original Egyptian representations patterning affects simplified and abstracted here. Over the long decorated Syrian robe with pattern bands a short pleated loincloth is placed with striated centrepiece. The apron is undoubtedly inherited from the Pharaonic garb of the New Kingdom. The centrepiece  corresponds Uraeus hangers which bore the Egyptian king at the same location on the towel."


Is there perhaps a Anat – Tanit connection?

 ncfps