vrijdag 6 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. deel 7.Muren e.d. Deel 7.
Van enige torens, poorten en trappen.
==========================
De toegangspoort naar Punisch Carteia voor en na de opgraving. Soms is totaal niet zichtbaar, wat er achter en onder een hoop stenen werkelijk ligt. Hier komt dat prachtig in beeld. Een verticale doorsnede laat zien hoe zorgvuldig de trap gemaakt is in de muur van Carteia.
Boek 158.
De toegangspoort tot de tempel van Baalat-Gebal in Byblos gaat terug tot maar liefst 2800 v.C. De stadspoort aan de noordzijde van de stad is ook zeer oud en dateert uit het 3e – 2e millennium v.C. De treden doen nog enigszins rommelig aan.
Boek 322+401.
Bij Motya treffen we een welhaast perfecte trap aan nabij de stadspoort in het NO van de stad. Daarachter staat de muur met stutzuilen en kolommen, waartussen kleiner materiaal is gedeponeerd ter opvulling.
Boek 28.
Bij deuren en poorten maakt men aan de zijkant gebruik van grotere vierkante blokken, zoals hier bij een Mauretaans huis in Lixus.
Boek 334.
De stadspoort van Oegarit heeft zware hoekstenen op de hoeken. Deze rechthoekige stenen werden beurtelings in een andere richting gelegd, waardoor meer stevigheid werd gekregen.
Boek 322.
Bij de overkoepeling van poorten maakt men meestal gebruik van een grote platte deksteen. Bij Eryx op Sicilië is echter sprake van een boogconstructie.
Boek 34.
Op blz 245 van het boek Les Phéniciens van Parrot en Moscati wordt ingegaan op de bouwwijze van de Feniciërs op Sicilië.
En examinant plus à fond l’architecture punique en Sicilie, nous devons noter d’abords que les murs de Mozia, du type ‘à chaînage’ habituel, avec des tours saillantes à intervalles, n’en sont pas l’unique exemple. En effet, les murs d’Eryx ont une très grande importance. Ils sont antérieures à l’époque carthaginoise, mais à ce moment –la, ils subirent une restructuration qu’indiquent entre autres, des lettres de l’alphabet gravées sur certains blocs. La restructuration comprend, à ce qu’on peut voir, le remploi de blocs mégalithiques en guise de renforcements et l’implantation dans la courtine de tours régulièrement espacées, comme à Mozia. »

Walls and similar. Part 7.
Of some towers, gates and stairs.
==========================
The gateway to Punic Carteia before and after excavations. Sometimes it is not totally visible, what is really there behind and under a heap of stones.  A vertical section shows how carefully is designed the staircase in the wall of Carteia.
Book 158.
The gateway to the temple Baalat-Gebal Byblos goes back to 2800 BC. The gate on the north side of the city is very old and dates from the 3rd - 2nd millennium BC. There are protection walls on the sides. The steps are somewhat messy.
Book 322 + 401.
In Motya we find an almost perfect stage close to the gate in the NE of the city. Behind it stands the wall with piers and columns where in between lesser material is deposited to fill it up.
Book 28.
For doors and gates to the side one makes use of large square blocks, as shown here at a house in Mauretan Lixus.
Book 334.
The gate of Ugarit has heavy stones at the corners. This rectangular stones were laid alternately in a different direction, giving more firmness.
Book 322.
When gates have a roof one usually uses a large flat capstone. However, at Eryx in Sicily has been an archway.
Book 34.
On page 245 of the book Les Phéniciens Parrot Moscati and discusses the constructions of the Phoenicians in Sicily. Here is an English translation:
“By further examining the Punic architecture in Sicily, we must note first of all that the walls of Mozia, with the usual  'chaining’ and with projecting towers at intervals, are not the only example. Indeed, the walls of Eryx have great importance. They predate the Carthaginian era, but at that time they underwent a restructuring indicated, among others, by the letters of the alphabet engraved on some blocks. The restructuring includes at what we can see, the reuse of megalithic blocks as a reinforcement and implantation in the curtain of regularly spaced towers, like we see in Mozia. »