dinsdag 17 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. Deel 9

Muren e.d.
Deel 9

Van torens en palissaden.

Vanuit Carthago kennen we een model van een toren. D.Harden (Phoenicians, p.123) beschrijft het als volgt: “..... the extant part of which shows three stories, and there may originally have been more. Whether this model represents a lighthouse or a watch-tower, who can say?”                   42.ZO LEEFDEN DE CARTHAGERS t.t.v.Hannibal. G+C Charles‑Picard. i.e.v.v.L.Esmeyer.
 Hollandia Baarn 1960 (La vie quotidienne de Carthage au temps d’Hannibal) p. 31:
“De buitenste linie bestond uit een gracht, versterkt met palissaden. Daarachter lagen twee wallen. De binnenste was 13,32 meter hoog en aan de basis 8,88 meter breed. Hij diende tegelijkertijd tot arsenaal. Aan de stadszijde waren trapsgewijze kazematten aangelegd, die 300 olifanten, 4000 paarden, 20.000 man voetvolk en 4000 ruiters konden herbergen. De muur werd om de 59 meter geflankeerd door uitspringende torens. Van beide wallen is geen spoor meer over......”

“De brede gracht, die ervoor lag, is echter vanuit de lucht nog altijd zichtbaar. Hij tekent zich af als een duidelijke kaarsrechte lijn, die de landengte van meer dan 2 kilometer in tweeën snijdt. Generaal Duval ontdekte de gracht op deze wijze in 1949 en liet hem uitgraven. De gracht is 20 meter breed en aan de oostzijde voorzien van een granieten boord, die tal van inkervingen vertoont. Ronde gaten, telkens in formaties van vijf als op een dominosteen, waarin hier en daar nog amforen zaten, dienden blijkbaar om er houten palen in te steken. De laatste moeten uitkijktorens hebben geschraagd, die boven de aarden wal achter de gracht oprezen.”

p.32:
“Loodrecht op de gracht staan andere insnijdingen, lang en small, waarin wellicht planken of vlechtwerk werd vastgehouden om het platform enigszins te pantseren. Er is geen verschil van mening mogelijk over de vraag, waartoe  dit vestingwerk heeft gediend. Het tracé, ongeveer een mijl westelijk van de heuvel van Saint Louis, valt ongeveer samen met dat wat Carton en Gsell hadden uitgestippeld en loopt over het smalste gedeelte van de landengte.”

“De overblijfselen aan de westkant van de gracht tonen afdoende aan, dat dit een Punische verdedigingslinie is geweest en niet een gracht van de schans, die Scipio een pijlschot verder naar het oosten liet graven. Op het punt waar de gracht het Meer van Tunis bereikt, bevindt zich een constructie van zware blokken met een kern van puin. Ongetwijfeld heeft deze deel uitgemaakt van het gemetselde bolwerk, dat Carthago naar de zijde van het meer beschermde. Deze versterking sloot bezuiden de havens aan op de muur van de waterkering, daar waar tegenwoordig het dorpje Kram ligt.”

Nu doen er veel hypotheses de ronde omtrent het verloop van de driedubbele muur van Carthago, maar S.Lancel heeft in een artikel: L’enciente périurbaine de Carthage lors de la troisième guerre punique: réalités et hypothèses” duidelijk uiteen kunnen zetten, dat het verloop van de driedubbele muur zeker in of nabij het tracé van Duval heeft gelegen heeft.
STUDIA PHOENICIA X

PUNIC WARS

Proceedings of the Conference held in Antwerp
from the 23th to the 26th of November 1988
in cooperation with the Department of History
of the 'Universiteit Antwerpen' (U.F.S.I.A.)

Edited by H Devijver and E Lipinski

Uitgeverij Peeters Leuven 1989

ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 33


Walls and the like. Part 9
==================
Towers and palisades.

From Carthage, we have a model of a tower. D.Harden (Phoenicians, p.123) describes it as follows: "..... the extant or part of which shows three stories, and there may originally have been more. Whether this model Represents a lighthouse or a watch-tower, who can say? "

Book:This is the way the Carthaginians lived at the time of Hannibal. G + C Charles Picard. Hollandia Baarn 1960 (La vie quotidienne the Carthage au temps d'Hannibal) p. 31:
"The outer line consisted of a moat, fortified with palisades. Behind them were two ramparts. The interior was 13.32 meters high and 8.88 meters wide at the base. It also served as arsenal. On the city side were constructed cascading casemates that 300 elephants, 4,000 horses, 20,000 infantry and 4000 cavalry could accommodate. The wall was after each 59 meters flanked by projecting towers. From both walls there is no trace left any more...... "

"The broad moat, however, is from the air still visible. He stands out as a clear straight line intersecting the Isthmus of more than two kilometers apart. General Duval discovered the canal in this way in 1949 and made him dig out. The canal is 20 meters wide and on the east side with a granite board, which has numerous notches. Round holes, each time in formations of five as a domino, in which here and there were amphorae, were apparently serving to wooden poles in stabbing. The latter should have backed lookout towers that rose above the rampart behind the moat. "

p.32:
"Perpendicular to the canal are other cuts, long and narrow, which may connect planks or wattle to held to fortify the platform slightly. There is no difference of opinion as possible on the question, for which has served this fortification. The route, about a mile west of the hill of Saint Louis, roughly corresponds to what Carton Gsell had mapped out and runs across the narrowest part of the isthmus. "
"The remains on the west side of the canal show conclusively that this has been a Punic defence-line not a moat of the fort, which Scipio digged out an arrow shot further to the east. At the point where the canal reaches the Lake of Tunis, is a construction of heavy blocks with a core of rubble. No doubt this was part of the walled stronghold that Carthage to the side of the lake protected. This strengthening ditch connects south of the ports with the wall of the dam, where nowadays the village of Kram is. "

Now there are many hypotheses about the course of the triple wall of Carthage, but S.Lancel in an article: L'enciente périurbaine the Carthage lors de la troisième guerre punique: Réalités et hypothèses "can clearly explain that the course of the triple wall certainly has located in or near the route of Duval.
STUDIA PHOENICIA X
PUNIC WARS
Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in cooperation with the Department of History of the 'Universiteit Antwerpen' (U.F.S.I.A.)
Edited by H Devijver and E Lipinski
Uitgeverij Peeters Leuven 1989
ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 33