vrijdag 6 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. deel 6.

De tussenfase van de platte stenen.
========================
Deel 6.

Her en der zien we opeens ook het gebruik van alleen maar platte stenen opduiken. Wellicht heeft dat te maken met de beschikbaarheid daarvan ter plekke. Over het algemeen waren de Feniciƫrs practisch ingestelde mensen, die gebruikten wat ze tegenkwamen. Van heide en verre grote blokken vervoeren voor de bouw van gigantische muren, dat kwam pas in een laat stadium in zwang. We zien dat later bijvoorbeeld wel optreden bij Carthago.
Bij Carteia nabij Gibraltar in Zuid-Spanje had men kennelijk platte stenen genoeg in de nabijheid om er keurige muren van te kunnen maken. In een reconstructie van de Punische muur zien we het bestaande onderaan en hoe het werkelijk was bovenaan. Het betreft de noordwesthoek van de stad.
BK 158.

Ook in La Fonteta op de oostkust van Spanje wordt deze bouwwijze toegepast. Even verderop ligt hier in het binnenland de burcht van de Cabezo del Estano. Ook hier werden zo veel mogelijk de platte stenen gebruikt.
Men gebruikt ook steunberen om het instorten te vermijden. Lijkt dit op wat we eerder bij de grote muur van Byblos gezien hebben, of zijn dat daar inderdaad kazematten in klein formaat?
BK 308 + 367.
In dit verband is de visie van de Universiteit van Alicante van belang (Phoenician colony in southeast Spain re-examined, 2014). De muren van het fort gaan terug tot de periode 900-850 BC en men ziet een sterke gelijkenis met de bouw in Hazor en Qeiyafa in Israel.

The intermediate stage of the flat stones.
=============================
Part 6.

Here and suddenly we also see the use of just popping flat stones. Perhaps it has to do with their availability on the spot. In general, the Phoenicians were practically minded people who used what they found. To bring from far and wide to transport large blocks for the construction of giant walls, that came only at a late stage in vogue. We see that, for example later occur in Carthage.
In Carteia near Gibraltar in southern Spain there was apparently flat stones available near enough to make neat walls there. In a reconstruction of the Punic wall we see the existing bottom and how it really was on the top. It concerns the northwest corner of the city.
BK 158.

Also in La Fonteta on the east coast of Spain this construction method was applied. A little further here lies in the interior the castle of the Cabezo del Estano. Again, the flat stones were used as much as possible.
One uses also buttresses to avoid collapse. Is this like what we earlier saw at the Great Wall of Byblos, or were that indeed casemates in small size there?
BK 308 + 367.
In this context, the vision of the University of Alicante is of interest (Phoenician colony in south east Spain Re-Examined, 2014). The walls of the fortress dates back to the period 900-850 BC!, and one can see a strong resemblance to the construction at Hazor and Qeiyafa in Israel.