zondag 25 januari 2015

Montalban

HOMMAGE aan César Luis de Montalban.

Deze Spaanse archeoloog was een bijzonder figuur. Hij verrichte tussen 1920 en 1940 vele opgravingen in het toenmalige Spaanse Marokko. Daarbij verzamelde hij vele voorwerpen en maakte hij vele notities, maar hij publiceerde nauwelijks zijn opgravingsresultaten. Hij bracht wel mondeling zijn conclusies en bevindingen over aan zijn medewerkers. Montalban heeft wel in 1933 een prachtige overzichtskaart samengesteld, waarop talloze plaatsen met neolithische, fenicische, carthaagse, romeinse, gothische en arabische vondsten zijn aangegeven. Een gedegen verantwoording ontbreekt echter.
Titel: Central de Monumento Historicos y Artisticas. Mapa Archeologico de la zona del protectorado de Espana en Marruecos con las rutas terrestres y maritimo y los yacimientos paleoliticos, neoliticos, fenicios, cartagineses y romano por César Luis de Montalban (1933).

Van oost naar west komt Montalban to de volgende plaatsen met een Fenicische of Punische achtergrond : Melilla (Rysaddir), Cazaza, Alumecas/Axdir/Einzo, Parietina/Penon de Velez, Cabo Tris, Mestasa, Punta Pescadores (Cobvcla), Taasa, Maaden, Bohamel (Taenia Longa), Ras Targa, Oad Lau (Lavd Plvmen), Tetuan (Tamvda), Ceuta (Ad Abilem), Alcazarseguer (Valone), Tanger (Tingis), Zel Had (Ad Mercuri), Arcila (Zilis), Lalla Yilalia (Tabernae), Larache (Lixus), Alcazarouivir (oppidvm Novvm).
In het binnenland geeft hij ook nog enige plaatsen aan bij El Barch, Ravoa, Dar Akaba en Amar u Saïd. Veel van zijn bevindingen zijn later door zijn onmiddellijke opvolgers bevestigd, zoals o.a.M.Taradell, R.Thouvenot, P.Quintero, M.Gomez Moreno, E. Gozalbes Gravioto. Montalban heeft hen de weg gewezen. Er zijn echter nog plaatsen, waar Montalban wel was, maar zijn opvolgers nog niet!

HOMAGE to César Luis de Montalban.

This Spanish archaeologist was a special figure. He conducted between 1920 and 1940 many excavations in the former Spanish Morocco. In addition, he collected many articles and made many notes, but he hardly published his excavation results. He presented his oral conclusions and findings on its employees. Montalban does have compiled a wonderful overview in 1933, in which countless places with Neolithic, Phoenician, Carthaginian, Roman, Gothic and Arabic finds are displayed. However, a thorough accountability is lacking.
Title: Central Monumento the Historicos y Artisticas. Mapa Archeologico de la zona del protectorado de Espana and Marruecos con las rutas Terrestres y Maritimo y los Yacimientos paleoliticos, neoliticos, Fenicios, Cartagineses y Romano por César Luis de Montalban (1933).

From east to west Montalban announces the following locations with a Phoenician or Punic background: Melilla (Rysaddir) Cazaza, Alumecas / Axdir / Einzo, Paritiena / Penon de Velez, Cabo Tris, Mestasa, Punta Pescadores (Cobvcla) Taasa, Maaden, Bohamel (Taenia Longa), Ras Targa, Oad Lau (Lavd Plvmen), Tetuan (Tamvda), Ceuta (Ad Abilem) Alcazarseguer (Valone), Tangier (Tingis), Zel Had (Ad Mercuri), Arcila (Zilis), Lalla Yilalia (Tabernae), Larache (Lixus), Alcazarouivir (oppidvm Novvm).
In the interior, he also gives some places at El Barch, Ravoa, Dar Aqaba and Amar u Said. Many of his findings were later confirmed by his immediate successors, such as: MTaradell, R.Thouvenot, P.Quintero, M.Gomez Moreno, E. Gozalbes Gravioto. Montalban has reminded them of the way they had to go. However, there are still places where Montalban was present, but his successors not yet!