dinsdag 2 juli 2013

Zuid-Kanaan


 

Zuidelijk Kanaan

 

Volgens J.de Koning

Studiën over de El Amarna brieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt, VU Amsterdam 1940. Zijn visie staat LINKS. Afwijkende visies staan RECHTS.

 

Ik heb de indruk, dat hij voor wat betreft het begin van de Israëlieten op zeker een eeuw te ver terug in de tijd zit.

 

14e eeuw

 

1397 Abdi-Aširta begint zijn aanvallen op de Libanon

 

1395 Artaššumara van de Mitanni sterft

 

1389 Tušratta van de Mitanni verjaagt voogd Tuhi

 

1387 Abdi-Aširta wordt vazal van Egypte

 

1385 Abdi-Aširta sterft

 

1383 Israëlieten overschrijden de Jordaan

Labaja van Sichem geeft in eerste instantie vrije doorgang – slag bij Gibeon

 

1382 Abdi-Hiba = stadhouder van de farao te Jebus

 

1380 Suwardata + Abdi-Hiba keren zich tegen de Israëlieten

 

1379 Slag aan de wateren van Merom

Voor 1220 maar zeker in de 13e eeuw:

Jozua overwint in een veldslag

bij de wateren van Merom en verwoest Hazor.

Fragmenten uit: Jos 3.e.v.

Dat waren de Kanaänieten in het oosten en westen,

de Amorieten, Chittieten en Perizzieten,

de Jeboesiten in het gebergte, en de Chiwwieten

aan de voet van de Hermon in het land van Mispa...............

Toen Josuë dan ook met al zijn krijgsvolk plotseling

 bij de wateren van Merom verscheen, en op hen aanviel,

leverde Jahweh hen aan Israël over.

Ze versloegen hen en achtervolgden hen tot Groot-Sidon

en Misrefot in het westen, en tot de vallei van

Mispe in het oosten: ze versloegen hen ........

Bij zijn terugkeer veroverde Josuë toen Chasor;

 Chasor stond aan het hoofd van al die koninkrijken............

Doch de steden, die op de heuvels lagen,

staken de Israëlieten niet in brand, behalve dan Chasor ............

 

1377 Jozua te Gezer; Sumur wordt aangevallen door Aziru

 

1374 Tyrus slaat een aanval van Aziru af

 

1373 Sumur ingenomen door Aziru

 

1370 einde strijd Rib-Addi van Byblos en Aziru; verraad en inname Byblos

 

1369 Veldtocht Suppiluliuma van de Hethieten in Syrië; veldslag bij Bezek

 

1368 Aziru wordt vazal van Egypte

 

 

 

1353 Hernieuwde veldtocht Suppiluliuma van de Hethieten in Syrië

 

 

 

1331-1324 Kuschan Rischataïm

 

1324-1292 Othniël

Kisan-Risataïm te Debir. 11e eeuw

Het schijnt een koning van Mesopotamië(?) te zijn. 

Richter Otniël bevrijdt de stad.

 

13e eeuw

 

1292-1275 Onderdrukking door Moab

 

1288 Eglon

Eglon van Moab 11e eeuw

Deze koning bedreigt de stam van Benjamin,

maar die wordt door Ehud bevrijdt.

Zie: Richt.3:12

 

1275-1211 Ehud (=onwaarschijnlijk lang)

 

Ondertussen weten Merneptah in 1224 en Ramses III in 1186 de aanvallen van de zeevolken voor Egypte wel te keren. Merneptah laat in 1220 trouwens een gedenkteken oprichten, waarop voor het eerst sprake is van Israëlieten! Zie: map 34.1 = Bk 50: Tussen Nijl en Eufraat, B.Tadema-Sporry, Weesp 1983.

 

 

1211-1192 Jabin van Hazor

Jabin van Hazor 1220

Barak van Israël bestrijdt de z.g. coalitie van Jabin van Hasor.

Hiertoe behoren Hasor, Madon, Simron, Aksaf en Dor.

Fragment Richt.4.1.e.v:

.......... Daarom gaf Jaweh ten prijs aan de

Kanaänietische koning Jabin, die te Chasor regeerde.

Sisera was zijn legeroverste, en woonde in Charosjet-Haggojim.

 

12e eeuw

 

1192-1156 Barak

Sisera van Hazor 1220-1200

Kanaäniet. Koning Jabin van Hazor verwikkelt

in de strijd met de richters van Israël.

Zijn legeroverste was Sisera van Hasoreth.

Zie: Richt.4:12.

Zodra men Sisera berichtte, dat Barak,

de zoon van Abinoam, naar de berg Tabor was opgerukt,

 riep hij heel zijn ruiterij, met de 900 ijzeren wagens,

en al zijn voetvolk uit Charosjet-Haggojim

bij de beek Kison samen...........

Terwijk Barak nu aan de spits van zijn 10.000 man

van de berg Tabor afkwam, bracht Jahweh

Sisera met al zijn wagens en heel zijn leger in verwarring.

Sisera sprong van zijn wagen en vluchtte te voet:

en Barak achtervolgde de ruiterij en heel het leger

 tot Charosjet-Haggojim.

 

1156-1150 Midianieten

 

1150-1114 Gideon

Oreb van de Midianieten                              11e eeuw

Kanaäniet. Strijd met Richter Gideon. Veldslag bij de berg Tabor.

Zie: Richt.7:25

Zeeb van de Midianieten                              11e eeuw

Kanaäniet. Strijd met Richter Gideon.

Zie: Richt.6.33

Alle Midjanieten, Amalekieten en stammen

uit het oosten waren gezamelijk de Jordaan overgetrokken,

 en hadden hun legerplaats in de vlakte van Jizreël opgeslagen.

Zie: Richt.7:1

Vroeg in de morgen brak Jeroebaal of Gedeon op

 met al het volk, dat bij hem was, en legerde zich

te En-Charod, terwijl het kamp van Midjan

ten noorden lag in de vlakte, aan de voet van de heuvel More.

Zie: Richt.7:25 -> Gideon overwint.

Zebah van de Midianieten                            11e eeuw

Kanaäniet. Strijd met Richter Gideon.

Zie: Richt.8:5.

Zalmuna van de Midianieten                       11e eeuw

Kanaäniet. Strijd met Richter Gideon.

Zie: Richt.8:5.

 

1114-1110 Abimelech te Sichem e.o.

Abimelech van Sichem                                12e eeuw

Bijbeloverlevering: koning van een klein rijkje

in het hoogland van Galilea, omvatende de plaatsen

Sichem, Silo, Aruma en de berg Gerizim.

Zijn naam lijkt erg op het fenicische of kanaänietische Abimilk.

 

1110-1088 Tola, zoon van Pua te Samir

 

11e eeuw

 

Vanaf 1100 dominantie Filistijnen

 

1101-1080 Jaïr

 

1079 veldslag bij Afek; onderdrukking door Ammon tot 1063

 

1062 Jephta

 

1060 veldslag bij Mizpa

 

1057-1051 Ebzan

 

1050-1041 Elon

 

1038-1031 Abdon

 

1030 Saul

Cobah, de Arameese koning eind 11e eeuw

Cobah bestrijdt Saul tijdens

de tweede golf van Arameese invallen.

Saul sterft c.1025? v.C.

De weg is vrij voor David om het koninkrijk Israël te grondvesten.

Daarvoor was deze David overigens een gerenommeerd

functionaris bij de Filistijnen!

De 2e golf van invallen door de Arameeën.
Zie: map 31.16. Les Arameéns, A.Dupont Sommer,
L’Orient ancien illustré, 1949. Ze bereiken nooit de zee!

 

1009 David